Regulamin klubu

PRAWO WSTĘPU Prawo wstępu na imprezy i koncerty organizowane przez Klub PINOKIO mają:

 • osoby pełnoletnie (od 18 roku życia),
 • osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie, ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez Organizatora imprezy,
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów, posiadający ważną akredytację na imprezę,
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z przedstawicielem Organizatora.

Na imprezy organizowane przez Klub PINOKIO wstępu nie mają:

 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
 • osoby, którym Kierownik lub Menadżer lokalu odmówią prawa wstępu na imprezę. Przy czym, Kierownik lub Menadżer nie mają obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 • Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 • Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe Organizatora.
 • Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających na teren Klubu.
 • Zabrania się posiadania i wnoszenia na teren Klubu materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników zabawy.
 • W przypadku zakwestionowania wnoszonych przedmiotów, będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazywane uprawnionym organom.
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora.

Ponadto zakazuje się:

 • Wnoszenia na teren Klubu własnego wyżywienia oraz napojów.
 • Wnoszenia na teren Klubu własnego alkoholu. Wykrycie takiego faktu skutkuje konfiskatą używki oraz żądaniem opuszczenia lokalu.
 • Wnoszenia na teren Klubu narkotyków oraz innych środków odurzających. Wykrycie takiego faktu skutkuje czasowym zatrzymaniem przez ochronę Klubu oraz wezwaniem Policji.
 • Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy.
 • Rzucania wszelkimi przedmiotami.
 • Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.

Dodatkowo:

 • Za szkody materialne wyrządzone w Klubie uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową.
 • Uczestnik imprezy ma obowiązek informowania kierownictwa lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia.
 • Kierownictwo nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 • Przedmioty znalezione na terenie lokalu oraz pozostawione w szatni będziemy przechowywać przez miesiąc. Niestety nie mamy miejsca na przechowywanie mienia klientów, dlatego po upływie tego czasu, przedmioty te zostaną oddane do PCK.
 • Wchodząc do lokalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie własnego wizerunku oraz danych osobowych przez klub Pinokio oraz jego partnerów.
 • Klub nie bierze odpowiedzialności za zdjęcia zrobione prywatnymi aparatami klientów.
 • Za palenie poza palarnią (np. w toalecie, lub w Sali VIP) personel ma prawo wyprowadzić klienta z lokalu.
 • Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego Regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu Klubu lub przekazane Policji.
 • W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21, ust. 2 Ustawy z dn. 22.08.2002 r.).

Zaloguj się
Login
Hasło
Zarejestruj się
Przypomnij hasło
Specjalne
Ostatnie galerie
Shoutbox
Zaloguj się, aby móc dodawać wpisy
Wersja angielska
Wersja niemiecka
Informacje o cookies Regulamin strony Polityka prywatności Partnerzy Kontakt