Regulamin strony

§1

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://www.pinokio.com.pl/ oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności SOSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klub PINOKIO - "SOSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373570, NIP: 852-248-84-99, REGON: 320228178;
  2. Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Klub PINOKIO;
  3. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
  4. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Klub PINOKIO w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu pinokio.com.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
  5. Konto – udostępnione przez Klub PINOKIO Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta. W zakresie Konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);
  6. Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
  7. Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez Klub PINOKIO pod domeną www.pinokio.com.pl;
  8. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
  9. Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;
  10. Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Klub PINOKIO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;
  11. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klubu PINOKIO, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
  12. RSS – strumień wiadomości dostępny w ramach Portalu i nadawany w zdefiniowanej rodzinie języka znaczników;
  13. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Wpisów, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
  14. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Klubem PINOKIO z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
  15. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

§3

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Właścicielem Serwisu jest "SOSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 29, 71-072 Szczecin.
 2. Prowadzenie przez Klub PINOKIO Serwisu obejmuje przede wszystkim:

a.       stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez Klub PINOKIO Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami, a także;

b.      udostępnianie przez Klub PINOKIO przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, a także;

c.       świadczenie Usług, otrzymywania wiadomości informacyjnych o aktualnych wydarzeniach lub imprezach za pomocą wiadomości e-mail lub sms.

  1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.
  2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
  3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
  4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Klub PINOKIO w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych.

                        §4

                        UCZESTNICTWO W SERWISIE

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego artykułu oraz art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy drogą elektroniczną pod adresem info@pinokio.com.pl .
 6. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://pinokio.com.pl/logowanie.html#rejestracja  oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 7. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci oraz uczelni.
 8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a.       zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

b.      dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;

c.       Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

d.      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Klub PINOKIO, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

e.       zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Klub PINOKIO Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

f.       wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter), wiadomości od Klubu PINOKIO oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

g.      umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;

h.      zezwalam na świadczenie przez Klub PINOKIO Usług w ramach mojego Konta na Portalu;

i.        jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

j.        akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

k.      akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Klub PINOKIO w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;

l.        akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Klub PINOKIO wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;

m.    w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Klub PINOKIO zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

                        §5

                        DANE OSOBOWE

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Klub PINOKIO, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest "SOSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klub PINOKIO przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Klub PINOKIO ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Klub PINOKIO może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.
 5. Klub PINOKIO ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Klub PINOKIO może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Klub PINOKIO może usunąć Konto.
 6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.
 7. Klub PINOKIO ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Klub PINOKIO może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 10. W przypadku powzięcia przez Klub PINOKIO wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Klub PINOKIO (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a.       wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;

b.      skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;

c.       zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;

d.      zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;

e.       bezpowrotnego usunięcia Konta.

  1. Klub PINOKIO uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Klub PINOKIO nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

                        §6

                        PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela dla Klubu PINOKIO niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

                        §7

                        ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Klub PINOKIO. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Klub PINOKIO, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Klub PINOKIO może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 4. Zawierając Umowę z Klubem PINOKIO, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a.       powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

b.      przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Klubu PINOKIO oraz innych podmiotów;

c.       powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d.      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

e.       niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Klubu PINOKIO, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

f.       powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

g.      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

h.      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

i.        powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.

  1. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

j.        oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;

k.      oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

l.        haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

  1. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
  2. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprow
Zaloguj się
Login
Hasło
Zarejestruj się
Przypomnij hasło
Specjalne
Ostatnie galerie
Shoutbox
Zaloguj się, aby móc dodawać wpisy
Wersja angielska
Wersja niemiecka
Informacje o cookies Regulamin strony Polityka prywatności Partnerzy Kontakt